joi, 6 iulie 2017

Haiku Foundation blog

Haiku in the Workplace:

The Broken Air Conditioner

by Jim Kaciansearing heat
folding a fan from
the test paper

Cezar Ciobika

https://www.thehaikufoundation.org/2017/07/05/haiku-in-the-workplace-the-broken-air-conditioner/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu