luni, 31 octombrie 2011

CKK #29, oct.2011

La ediția a XXIX-a concursului
lunar Caribbean Kigo Kukai,
care a avut drept kigo cuvântul
bamboo/ bambus, au participat
și 8 români:

Cezar F. Ciobîcă
locul al III-lea
- 14 puncte

Childhood home -
in my father's bamboo pipe
a firefly

Casa natală –
în pipa din bambus a tatei
un licurici

Dan Iulian - 11 puncte

Bamboo grove-
the baby panda plays
with his shadow

Dumbravă de bambuși –
un ursuleț panda jucându-se
cu umbra lui

Cristina-Monica Moldoveanu - 6 puncte

Bamboo flowers -
the old maid wears again
lace gloves

Flori de bambus –
fata bătrână poartă din nou
mănuși de dantelă

Ailoaei Cristina - 5 puncte

Shattered dreams -
finding my peace of mind
amongst bamboo

Vise spulberate –
găsindu-mi pacea minții
printre bambuși

Magdalena Dale - 4 puncte

A new shoot
on the old bamboo
changing colours

Un nou lăstar
pe bătrânul bambus
culori schimbându-se

Vasile Moldovan - 2 puncte

New Year Eve -
even in the earth hut
bamboo branches

Ajun de An Nou –
chiar și în bordei
ramuri de bambus

Gh. Postelnicu - 0 puncte

Bamboo defying the wind -
back pushed judoka's yielding
and suddenly wins

Bambus înfruntând vântul -
împins înapoi judoka cedează
şi brusc câştigă

Alex Șerban
(înscris după termenul limită)

Autumn day -
at grandfather's grave
bamboo flowered

Zi de toamnă -
la mormântul bunicului
bambus înflorit

vineri, 28 octombrie 2011

Haiku Canada - octombrie 2011

În Revista Haiku Canada din octombrie 2011, la pagina franceză cu tema « APA » a apărut şi un haiku al unei autoare din România :


refroidi
par la pluie
son baiser d’adieu

Virginia Popescu


răcit
de ploaie
sărutul lui de adio


Varianta românească originală era aceasta:

ploaie de vară –
sărut la despărţire
printre picuri reci

marți, 25 octombrie 2011

Rezultatele concursului de haiku Kloštar Ivanić 2011

Dintre poeţii români care au participat la concurs, au primit menţiuni următorii:

Cezar-Florin Ciobîcă

harvest moon –
a young couple waiting for
first baby kicks

luna plină –
un cuplu de tineri aşteptă
primele lovituri ale copilului

Florentina Loredana Dalian

alone on the mountain
i have lost the path –
wild strawberries fragrance

singur pe munte
am rătăcit cărarea -
mirosul fragilor

Traducerea autoarei

Dan Iulian

silence at dusk –
behind sonic boom's
the buzz of a mosquito

Linişte în amurg-
în urma bang-ului sonic
bâzâitul unui ţânţar.

Traducerea autorului

Vasile Moldovan

good neighbourhood:
a white handkerchief clearing
the Danube waters

bună vecinătate:
o batistă albă curăţind
apele Dunării


Traducerea autorului

Eduard Ţară

still waiting –
the champagne glasses
filled with dawn

încă aşteptând -
paharele de şampanie
umplute cu zori

vineri, 21 octombrie 2011

Haiga Clelia Ifrim


Haiku-ul Cleliei Ifrim i-a inspirat artistului Kuniharu Shimizu haiga de mai sus.

Felicitarile noastre, ale tuturor, pentru aceasta minunata realizare!

luni, 17 octombrie 2011

Concursul Les Adex 2011

În acest an, tema a fost "Mâna".

Dintre cei 7 români care au participat, s-au remarcat:

Cezar-Florin CIOBÎCĂ

Haiku

chiromancie -
dans la main du mendiant
une luciole


chiromanţie -
în mâna cerşetorului
un licurici


Eduard ŢARĂ

Tanka

La main noueuse
touche encore une lettre
de sa jeunesse –

dans le silence du crépuscule
cherchant tous les mots non dits


Mâna noduroasă
atinge încă o literă
a tinereţii sale -

în liniştea amurgului
căutând toate cuvintele nerostitehttp://www.lesadex.com/concours/cres2011.html

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Haijini români premiați în Japonia

Recent au fost desemnați câștigătorii
celei de a XXIII-a ediții a Concursului
Basho Festival. Printre laureați
se numără și doi români.

Clelia Ifrim a obținut Special Award,
clasându-se pe podium,
iar Cezar F. Ciobîcă s-a evidențiat la
Selected Haiku:

Clelia Ifrim

A white swan flying -
the sacred arrow sliding
in my white body

白鳥の聖き矢となり吾む

Lebăda albă-n zbor -
săgeata sacră alunecă
în corpul meu pur

Cezar F. Ciobîcă

Beating the scythe -
dandelion fluff
everywhwre

鎌を打つたんぽぽの綿そこら中

Bătutul coasei –
puful păpădiilor
care-ncotro

http://www.ict.ne.jp/~basho-bp/eigo11.html

vineri, 14 octombrie 2011

În amintirea poetei Betty Kaplan

http://poetrywriting.org/SketchbookTributeBettyKaplan08-31-2011/Betty_Kaplan_Tribute_SKB_Vol_6-4_JulAug_2011.htm

Cititorii revistei Sketchbook au fost invitaţi să scrie câteva cuvinte în amintirea poetei Betty Kaplan. Dintre autorii români, au trimis următorii:

Gheorghe Postelnicu STOPSRequescant in pace!

Gheorghe Postelnicu Stops, RO


Eduard Ţară
Haiku

A summer star
in the other side
of the mirror

Eduard Tara, Romania

O stea de vară
de cealaltă parte
a oglinzii


Cristina-Monica Moldoveanu

Free Verse

Silent winds
Leaves are not wings
they don't die like one day old
white butterflies
they don't tremble in goblets of songs
like skylarks in the sun
Most of all they are breathing
linked to our heart's foils
like the sigh of our friend
answering to us
through silent winds

Cristina-Monica Moldoveanu, Romania

Tăcerea vântului

Frunzele nu sunt aripi
nu mor ca fluturii albi
de o zi
nu tremură în pocale de cântec
ca ciocârliile în soare
Cel mai adesea ele respiră
legate de foiţele inimii
ca suspinul prietenului nostru
ce ne răspunde
prin vântul fără glas


Maria Tirenescu

Haiku
A star falls—
her memory rests
in our souls

Maria Tirenescu, Romania

O stea cade –
amintirea ei
în sufletul nostru

duminică, 9 octombrie 2011

Sketchbook/Haiku Thread

Sketchbook/Haiku Thread
În revista Sketchbook, nr.6-4,
July/August 2011, la Haiku-ul Thread
cu tema insects au participat și 4 haijini
din România.


Vasile Moldovan

Chiromancy—
what could this ant read
out of your life line?

Chiromanție –
ce-ar putea citi această furnică
din linia vieții tale

The church bell tower
the dragonfly wants to know
how late it is now

Turnul- clopotniţă -
libelula vrea să ştie
cât e de târziu

Between sky and sea
a footbridge for ants -
the mast heel

Între cer şi mare
o punte pentru furnici -
piciorul catargului

Bride's dance -
smashed beneath her high heels
a ladybird

Dansul miresei -
zdrobită sub tocurile ei înalte
o buburuză

In the dark of night
the light of a candlestick
gathers butterflies

În bezna nopții
lumina unei lumânări
adună fluturi

Alone in the rain—
on the umbrella's handle
a lady bird

Singur în ploaie -
pe mânerul umbrelei
o buburuză

The latest map sheet -
along the borderline
a long gossamer

Ultima foaie a hărții -
de-a lungul graniței
un lung funigel

High priest,
give up the vesper service
to listen to the crickets!

Mare preot,
oprește vecernia
și-ascultă greierii !

On the rubish heap
the crickets' song resounds
crystal clear

Pe grămada de gunoi
cântecul greierilor răsună
foarte limpede

Concert end -
stuck to the heavy boot sole
a dumb cricket

Sfârşit de concert -
lipit de talpa bocancului
un greier mut

All night long
both ears of a stone statue
fill with crickets

Toată noaptea
urechile statuii de piatră
se umplu cu greieri

M.Tirenescu

In the twilight—
a dragonfly makes waves
on the lake’s water

În amurg -
o libelula face valuri
pe apa lacului

Great holiday -
running after butterflies
with the empty net

Vacanța mare -
alergând după fluturi
cu plasa goală

Twilight -
a dragonfly rests
on the dry stick

Asfințit –
o libelula se odihnește
pe băţul uscat

A breath of wind—
and the bee is flying
to another flower

O adiere de vânt -
și albina zboară
spre altă floare

a thousand bees
on the cherry blossoms—
the lonely mother

O mie de albine
pe florile de cireș -
mama singură

Blossomed acacia
in pitiless rain—
no bee

Salcâm în floare
în ploaia nemiloasă -
nicio albină

Flowers near the grave—
in grandma’s wool flock
the first moth

Flori lângă mormânt -
în ghemul de lână-al bunicii
prima molie

Cold night—
cricket’s buzzing
behind the stove

Noapte rece -
un greiere țârâie
în spatele sobei

A row of ants
climbing up a rose—
a petal falls

Un şir de furnici
urcând pe-un trandafir -
o petală cade

Cricket's concert
in the moonless night—
the first stars

Concertul greierilor
în noaptea fără lună -
primele stele

A cricket struggles
in cat’s paw—
the leaves fall

Un greiere se luptă
în laba pisicii -
frunzele cad

Autumn rain—
the cricket seeks
a new shelter

Ploaie de toamnă -
greierele caută
un nou adăpost

First star in the sky—
in the high grass
crickets’ song

Prima stea pe cer -
prin iarba înaltă
cântec de greieri

Sky without stars—
in the attic balcony
listening to the crickets

Cer fără stele -
ascult greierii
în mansardă

First star—
in the moonless night
crickets’ concert

Prima stea -
în noapte fără lună
concert de greieri

I sip the lime tea
listening to the crickets—
moonshine

Sorbind ceaiul de tei
ascult greierii -
raze de lună

Song of a cricket -
everybody listening
under the full moon

Cântec de greier -
toata lumea ascultă
sub luna plină

Full moon -
the cricket’s song
and a lonely old man

Lună plină -
cântecul greierului
și-o bătrână singură

The cricket singing
under the grass -
moonlight

Greier cântând
prin iarbă -
lumina lunii

Song of a cricket -
between two gray clouds
only a star

Cântec greier -
între doi nori cenușii
doar o stea

Oprica Pădeanu

Dry river bed -
on the shadow of a poplar
crowds of butterflies

Albie de râu uscată -
pe umbra unui plop
o mulţime de fluturi

Silence, please!
on the faded branch
a dragonfly sleeps

Linişte, vă rog!
pe ramura uscată
doarme-o libelulă

Abandoned hut -
only two dragonflies
live in it

Colibă abandonată -
doar două libelule
trăiesc în ea

Evening breeze—
a butterfly sleeping
on a rose mallow

Briza serii -
un fluture dormind
pe-o nalbă roz

burnt clearing -
butterflies resting on
a deer's eyelid

Poiană arsă –
fluturi odihnindu-se pe
pleoapa căprioarei

Summer drought—
a row of ants
stick in the grass

Secetă de vară -
un șir de furnici
înțepenite-n iarbă

Gh.Postelnicu

lightning bugs help
foot soldiers browsing cornfields—
jet black box

Licuricii ajută soldaților
ce răscolesc lanurile de porumb -
cutia neagră a avionului

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-4JulAug2011/0_Contents_Sketchbook_6-4_JulAug_Results_insect_Haiku_Thread.htm

duminică, 2 octombrie 2011

Rezultatele lunii septembrie ale concursului lunar Shiki Monthly Kukai

Kigo-ul etapei: orice fruct citric

power break --
a moth dancing in
the light of lemons

pană de curent –
o molie dansând în
lumina lămâii
Cezar C.
(1,1,3) = 8 pt

a slice of lemon –
the little child’s first taste
priceless

felia de lămâie
copilul degustând pentru prima oară -
memorabil
Patricia Lidia
(1,1,1) = 6 pt

pressing out oranges --
sweet memories
of her breast

storcând portocale –
amintiri dragi
din pieptul ei
Virginia Popescu
(0,1,4) = 6 pt

an orange--
half for me
half for you

o portocală –
jumătate mie,
jumătate ție
Alex Serban
(0,0,4) = 4 pt
**simplu pe cât se vede, în cel mai laudativ mod

last embrace
she carries a satsuma
in the Blue Train

ultima îmbrățișare
ea duce o satsuma
în Trenul Albastru
Cristina-Monica Moldoveanu
(0,0,1) = 1 pt


weekend over --
bears having fish bones
and squeezed lemons

sfarsitul week-end-ului -
ursii servind oase de peste
si lamai stoarse

STOPS

(0,0,1) = 1 pts


Tema pentru secțiunea liberă: ploaie

endless rain --
my children ask me
to build an ark

ploaie nesfârșită -
copiii îmi cer
să construim o arcă
Cezar C.
(1,1,4) = 9 pts

sun anew--
in each drop of rain
the rainbow

soare din nou -
în fiecare strop de ploaie
curcubeul
Vasile Moldovan
(0,2,0) = 4 pts

grandmother’s courtyard--
only the crows and the rain
harvesting the nuts

curtea bunicii -
doar ciorile și ploaia
culegând nucile
Patricia Lidia
(0,1,2) = 4 pts

summer rain --
invite snails
to a walk

ploaie de vară -
invitând melcii
la o plimbare
Alex Serban
(0,1,0) = 2 pts

rain drops –-
a swinging spider
climbs up along its thread

picături de ploaie -
un păianjen legănându-se
urcă pe propriul fir
Virginia Popescu
(0,0,2) = 2 pts

I close my eyes
windblown raindrops
leaving home

închid ochii -
picături de ploaie suflate de vânt
părăsind casa
Cristina-Monica Moldoveanu

(0,0,1) = 1 pts


Niciun punct de această dată

Drizzling rain--
a little girl cries tears
in the verandah

ploaie măruntă –
o copilă plângând
pe verandă
Constantin Stroe


rainy day –
sad the dog in the window
missing the cat

zi ploioasa –
trist cainele in fereastra
ducand dorul pisicii

STOPS