duminică, 9 octombrie 2011

Sketchbook/Haiku Thread

Sketchbook/Haiku Thread
În revista Sketchbook, nr.6-4,
July/August 2011, la Haiku-ul Thread
cu tema insects au participat și 4 haijini
din România.


Vasile Moldovan

Chiromancy—
what could this ant read
out of your life line?

Chiromanție –
ce-ar putea citi această furnică
din linia vieții tale

The church bell tower
the dragonfly wants to know
how late it is now

Turnul- clopotniţă -
libelula vrea să ştie
cât e de târziu

Between sky and sea
a footbridge for ants -
the mast heel

Între cer şi mare
o punte pentru furnici -
piciorul catargului

Bride's dance -
smashed beneath her high heels
a ladybird

Dansul miresei -
zdrobită sub tocurile ei înalte
o buburuză

In the dark of night
the light of a candlestick
gathers butterflies

În bezna nopții
lumina unei lumânări
adună fluturi

Alone in the rain—
on the umbrella's handle
a lady bird

Singur în ploaie -
pe mânerul umbrelei
o buburuză

The latest map sheet -
along the borderline
a long gossamer

Ultima foaie a hărții -
de-a lungul graniței
un lung funigel

High priest,
give up the vesper service
to listen to the crickets!

Mare preot,
oprește vecernia
și-ascultă greierii !

On the rubish heap
the crickets' song resounds
crystal clear

Pe grămada de gunoi
cântecul greierilor răsună
foarte limpede

Concert end -
stuck to the heavy boot sole
a dumb cricket

Sfârşit de concert -
lipit de talpa bocancului
un greier mut

All night long
both ears of a stone statue
fill with crickets

Toată noaptea
urechile statuii de piatră
se umplu cu greieri

M.Tirenescu

In the twilight—
a dragonfly makes waves
on the lake’s water

În amurg -
o libelula face valuri
pe apa lacului

Great holiday -
running after butterflies
with the empty net

Vacanța mare -
alergând după fluturi
cu plasa goală

Twilight -
a dragonfly rests
on the dry stick

Asfințit –
o libelula se odihnește
pe băţul uscat

A breath of wind—
and the bee is flying
to another flower

O adiere de vânt -
și albina zboară
spre altă floare

a thousand bees
on the cherry blossoms—
the lonely mother

O mie de albine
pe florile de cireș -
mama singură

Blossomed acacia
in pitiless rain—
no bee

Salcâm în floare
în ploaia nemiloasă -
nicio albină

Flowers near the grave—
in grandma’s wool flock
the first moth

Flori lângă mormânt -
în ghemul de lână-al bunicii
prima molie

Cold night—
cricket’s buzzing
behind the stove

Noapte rece -
un greiere țârâie
în spatele sobei

A row of ants
climbing up a rose—
a petal falls

Un şir de furnici
urcând pe-un trandafir -
o petală cade

Cricket's concert
in the moonless night—
the first stars

Concertul greierilor
în noaptea fără lună -
primele stele

A cricket struggles
in cat’s paw—
the leaves fall

Un greiere se luptă
în laba pisicii -
frunzele cad

Autumn rain—
the cricket seeks
a new shelter

Ploaie de toamnă -
greierele caută
un nou adăpost

First star in the sky—
in the high grass
crickets’ song

Prima stea pe cer -
prin iarba înaltă
cântec de greieri

Sky without stars—
in the attic balcony
listening to the crickets

Cer fără stele -
ascult greierii
în mansardă

First star—
in the moonless night
crickets’ concert

Prima stea -
în noapte fără lună
concert de greieri

I sip the lime tea
listening to the crickets—
moonshine

Sorbind ceaiul de tei
ascult greierii -
raze de lună

Song of a cricket -
everybody listening
under the full moon

Cântec de greier -
toata lumea ascultă
sub luna plină

Full moon -
the cricket’s song
and a lonely old man

Lună plină -
cântecul greierului
și-o bătrână singură

The cricket singing
under the grass -
moonlight

Greier cântând
prin iarbă -
lumina lunii

Song of a cricket -
between two gray clouds
only a star

Cântec greier -
între doi nori cenușii
doar o stea

Oprica Pădeanu

Dry river bed -
on the shadow of a poplar
crowds of butterflies

Albie de râu uscată -
pe umbra unui plop
o mulţime de fluturi

Silence, please!
on the faded branch
a dragonfly sleeps

Linişte, vă rog!
pe ramura uscată
doarme-o libelulă

Abandoned hut -
only two dragonflies
live in it

Colibă abandonată -
doar două libelule
trăiesc în ea

Evening breeze—
a butterfly sleeping
on a rose mallow

Briza serii -
un fluture dormind
pe-o nalbă roz

burnt clearing -
butterflies resting on
a deer's eyelid

Poiană arsă –
fluturi odihnindu-se pe
pleoapa căprioarei

Summer drought—
a row of ants
stick in the grass

Secetă de vară -
un șir de furnici
înțepenite-n iarbă

Gh.Postelnicu

lightning bugs help
foot soldiers browsing cornfields—
jet black box

Licuricii ajută soldaților
ce răscolesc lanurile de porumb -
cutia neagră a avionului

http://poetrywriting.org/Sketchbook6-4JulAug2011/0_Contents_Sketchbook_6-4_JulAug_Results_insect_Haiku_Thread.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu