sâmbătă, 11 februarie 2012

Din revista Atlas Poetica Nr. 7

În revista Atlas Poetica, Luminiţa Suse publică următoarele tanka. Pe parcurs, vom mai posta şi alte poeme aparţinând acestei poete.

snowfall upon skylight
tropical heat in bedsheets
our steaming eyeglasses
entwine
ménage à quatre

ninge în lucarnă
căldură tropicală în pat
ochelarii noştri aburiţi
se contorsionează
ménage à quatre

winter solstice
we fight in year’s
longest night
the day wasn’t enough
to set the records right

solstiţiu de iarnă
ne certăm în cea mai lungă
noapte a anului
ziua nu a fost de ajuns
să aplanăm conflictul

I speed on burnt roads
to startle sparrows
into hot air
anything is better
than cold at heart

accelerez pe străzi încinse
să ridic vrăbiile
în aerul fierbinte
orice este mai bine
decât răceală în inimă

we stand
in heavy rainfall
talking
the burden of the unsolved
finally sifted drop by drop

stăm şi vorbim
în ploaie torenţială
în sfârşit strecurăm
problemele nerezolvate
strop cu strop

the lake
unable to wash off
pine reflections
my beliefs strongly
opposed to warfare

lacul nu reuşeşte
să înece imaginile pinilor
reflectate în el
convingerile mele
împotriva războiului

autumn
parades war colors
around town
the fragrance of ripe quinces
peacefully invades the house

toamna
defilează culori de război
prin oraş
parfum de gutui coapte
invadează paşnic casa

in love
you give blindly
more and more
resembling
Venus of Milo

în iubire
dăruieşti orbeşte
semănând
din ce în ce mai mult
cu Venus din Milo

again searching
his poetry volume
for a proof of love
the dried leaf still holding
after all this time

caut din nou
în volumul lui de poezii
o dovadă de iubire
frunza uscată e încă intactă
după atâta timp

everywhere I look
forests
never get tired of green
wish I were chlorophyll
and you - my tree

oriunde privesc
păduri
ce nu se satură de verde
aş vrea să fiu clorofilă
şi tu - copacul meu

wearing long skirt
and hair covered
in Meteora monastery
prayer disrupted by bare
feet clapping in flip-flops

port fustă lungă
şi părul acoperit cu basma
în mânăstirea Meteora
rugăciunea întreruptă de sunetul
picioarelor goale în şlapi

home after another
pragmatic to the bone
hectic workday
your silent touch
unfolds a poem

acasă după încă
o zi de muncă
pragmatică şi nebună
atingerea ta mută
dezlănţuie un poem

stars strewed all over
as if a child went
heels over head
startling fireflies
into vastness

stele împrăştiate peste tot
de parcă un copil
s-a năpustit în noapte
şi a ridicat licuricii
la cer

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu